ما به عنوان کلیسا بر چه چیزهایی حق فرماندهی داریم؟

۱) بر ضد شیطان اقتدار فرماندهی داریم

 • لوقا ۱۰: ۱۹
 • اول‌یوحنا ۴: ۴
 • میکا ۷: ۸
 • به موضع مقتدرانه مسیح در برابر شیطان توجه کنید
  • متی ۴: ۱۰
  • یوحنا ۱۲: ۳۱ و ۱۴: ۳۱ و ۱۶: ۱۱

۲) ما بر روح‌های شریر و دیوهای پلید حق فرماندهی داریم

 • اعمال‌رسولان ۱۳: ۹- ۱۱ و ۱۶: ۱۸
 • مرقس ۱۶: ۱۷
 • به اقتدار مسیح در برابر دیوها توجه کنید
  • مرقس ۱: ۲۷ و ۵: ۸ و ۹: ۲۵

۳) اقتدار فرماندهی بر مردمان شریر (محیط و جهان فاسد) را دارا هستیم

 • مزمور ۶: ۸
 • ارمیا ۱: ۹و۱۰
 • اول‌یوحنا ۵: ۴و۵
 • مکاشفه ۲: ۲۶
 • ما می‌توانیم نقش تعیین کننده‌ای بر سرنوشت ملت‌ها و دولت‌ها داشته باشیم
 • به موضع مسیح در برابر اقتدار بر جهان توجه کنید
  • یوحنا ۷: ۷ و ۱۶: ۳۳

۴) ما بر وسوسه‌های نفس و ضعف‌های شخصیتی خود اقتدار فرماندهی داریم

 • رومیان ۶:۶
 • غلاطیان ۲: ۲۰
 • مزمور ۴۲: ۵ و ۶۲: ۵
 • به اقتدار مسیح بر نفس خود توجه کنید
  • متی ۴:۴ و ۲۶: ۳۶- ۴۴

۵) ما می‌توانیم بر افکار خلاف ارادهٔ خدا تسلط وفرماندهی داشته باشیم

 • دوم‌قرنتیان ۱۰: ۴و۵
 • مرقس ۸: ۱۷و۲۱

۶) ما می‌توانیم بر هرنوع بیماری که می‌خواهد بر ما مسلط شود با اقتدار فرماندهی مسیحی غالب شویم

 • لوقا ۱۲:۱۲
 • اعمال‌رسولان ۳: ۶ و ۹: ۴۰

۷) ما می‌توانیم بر قسمت‌های از روابط نادرستمان با افراد مختلف از اختیار فرماندهی خود استفاده کنیم

 • متی ۱۶: ۲۳
 • افسسیان ۴: ۲۶و۲۷

۸) ما می‌توانیم بر هرچیز خشکیده و مرده زندگی خود با اقتدار فرمان دهیم که دوباره احیا شود

 • حزقیال ۳۷: ۹و۱۰
 • رومیان ۸: ۲
 • عیسی خداوند به مردگان با اقتدار فرمان می‌داد که قیام بکنند
  • مرقس ۵: ۴۱
  • لوقا ۷: ۱۴
  • یوحنا ۱۱: ۴۴

۹) در صورت لزوم ما برای تغییر شرایط جوی و طبیعت از اقتدار خود بهره بگیریم

 • یوشع ۱۰: ۱۲
 • اول‌پادشاهان ۱۷: ۱
 • مرقس ۱۱: ۲۲
 • خداوند مسیح بر طبیعت تسلط و اقتدار داشت
  • مرقس ۴: ۳۹- ۴۱ و ۱۱: ۲۱
  • متی ۱۴: ۲۵

۱۰) خلاصهٔ کلام، ما در مسیح اقتدار فرماندهی داریم که هرچه را که در ارادهٔ‌ خداست، بر روی زمین ببندیم، در آسمان بسته شود و هر چه را روی زمین باز کنیم در آسمان نیز گشوده شود

 • متی ۱۸: ۱۸ و ۲۸: ۱۸