اول‌تیموتائوس ۶: ۱۲ در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاویدان را که بدان فرا خوانده شدی، آن هنگام که در برابر شهود بسیار، اعتراف نیکو را کردی.

یکی از مظاهر ایمان مسیحی عبارت است:

 • ایمان اعتراف به حقایق گفته شده از کلام خداست.
  • مزمور۱۱۶: ۱۰
  • متی ۸:۸

در زبان اعتراف ما چنانچه بطرز صحیح بکار برده شود قدرت زیادی وجود دارد.

 • امثال ۱۸: ۲۱
 • مزمور ۸: ۲
 • یعقوب ۳: ۳- ۵

مردان خدا همگی مردان اعتراف ایمان بوده‌اند.

چگونه ایمان خود را اعتراف کنیم تا موثر واقع شود؟

 1. در رابطه شفاف با خدا اعتراف کنیم
  • ارمیا ۱۵: ۱۹
  • مزمور ۵۰‌: ۱۶
 2. اعتراف باید بر اساس تعالیم کتاب مقدس باشد و کلام خدا آنرا تایید کند.
  • ارمیا ۱: ۹و۱۰
  • ملاکی ۲: ۷
 3. با اعتماد به خدا ایمانمان را اعتراف بکنیم.
  • مرقس ۱۱: ۲۳
  • یعقوب ۱: ۶و۷
 4. آگاهانه و از روی درک و شناخت ایمان خود را اعتراف بکنیم.
  • یوحنا ۴: ۲۲
  • دوم‌تیموتائوس ۱: ۱۲
 5. با تمام قلب و وجودمان ایمان خود را اعتراف کنیم.
  • ارمیا ۲۹: ۱۲و۱۳
  • مزمور ۶۲: ۸
  • یعقوب ۵: ۱۷
 6. در اتحاد و یکدلی با کلیسا، ایمان خود را اعتراف کنیم.
  • متی ۱۸: ۱۸و۱۹
  • اعمال ۱۲: ۵
 7. با تکیه به دو سلاح قدرتمند نام عیسی و خون عیسی ایمان خود را اعلام کنیم.
  • مرقس ۱۶: ۱۷
  • مکاشفه ۱۲: ۱۱
 8. برای رسیدن به نتیجۀ نهایی باید ایمان خود را بطور مرتب و مداوم اعلام کنیم.
  • عبرانیان ۴: ۱۴ و ۱۰: ۲۲
  • اول‌تیموتائوس ۶: ۱۲
 9. وقتی انگیزه اعتراف ایمان ما منجر به جلال خدا می‌باشد و نه ستایش خود و انسان‌ها
  • اشعیا ۴۲: ۸
  • مزمور ۱۱۵: ۱
 10. وقتی فشار قویتری برما قرار دارد اعتراف ایمان را با روزه و دعا بنمائیم.
  • اشعیا ۵۸: ۶
  • متی ۱۷: ۲۱

تبصره:

چناچه با طرق ذکرشده ایمان خود را اعتراف کردیم و نتیجه‌ای که لازم بود بدست نیآوردیم، تسلیم مشیت و ارادۀ حدا که فوق از حکمت انسانی است، بشویم.

 • اشعیا ۵۵: ۸و۹