متی ۲۵: ۱- ۱۳ 
۱«در آن روز، پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغهای خود را برداشته، به استقبال داماد بیرون رفتند. ۲پنج تن از آنان دانا و پنج تن دیگر نادان بودند. ۳باکره‌های نادان چراغهای خود را برداشتند، امّا روغن با خود نبردند. ۴ولی دانایان، با چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نیز بردند. ۵چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شده، به خواب رفتند. ۶در نیمه‌های شب، صدای بلندی به گوش رسید که می‌گفت: ”داماد می‌آید! به پیشواز او بروید!“ ۷آنگاه همۀ باکره‌ها بیدار شدند و چراغهای خود را آماده کردند. ۸نادانان به دانایان گفتند: ”قدری از روغن خود به ما بدهید، چون چراغهای ما رو به خاموشی است.“ ۹امّا دانایان پاسخ دادند: ”نخواهیم داد، زیرا روغن برای همۀ ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید.“ ۱۰امّا هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بودند، داماد سر رسید و باکره‌هایی که آماده بودند، با او به ضیافت عروسی درآمدند و در بسته شد. ۱۱پس از آن، باکره‌های دیگر نیز رسیدند و گفتند: ”سرور ما، سرور ما، در بر ما بگشا!“ ۱۲امّا او به آنها گفت: ”آمین، به شما می‌گویم، من شما را نمی‌شناسم.“ ۱۳پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید.

پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید!!!

۴ نکته را می‌توان از این بخش بیرون کشید:

 1. باکره بمانیم
  • برای ایمان مسیح باکره بماند و آن را نفروشد زیرا هر یک از ما عروس او هستیم!
  • انجیل یوحنا ۳: ۲۹- ۳۰
  • لوقا ۵: ۳۳- ۳۵
 2. داشتن، حفظ و مراقبت از مشعل‌ها
  • امروز من و شما با چه مشعل‌هایی راهمان را روشن می‌کنیم؟
  • چون نمی‌دانیم مسیح کی می‌آید باید برای زمانهای تاریکی نیز آماده باشیم.
  • امروز بهترین و مهمترین چراغ در دستان ما کلام خدا می‌باشد
  • مزمور ۱۱۹: ۱۰۵ و ۱۳۰
  • متی ۵: ۱۵
 3. آگاه و هوشیار باشیم
  • آگاهان می‌دانستند باید مراقب باشند!
  • اگر مشعل، روغن نداشته باشد فتیله را خواهد سوزاند و در آخر خاموش خواهد شد
  • یوئیل ۲: ۲۵
  • اشعیا ۵۳
 4. وابسته نبودن
  • باید فقط به مسیح تکیه داشت
  • روغن روح‌القدس را نمی‌شود از هیچ جایی بجز حضور عیسی مسیح گرفت
  • متی ۷: ۲۴
  • امثال سلیمان ۵: ۱۵
 • برای باکره ماندن، حفظ مشعل، هوشیار بودن و وابسته نبودن باید روی خیلی چیزها خط قرمز بکشیم و به چراغدانمان برسیم
  • ارمیا ۲: ۱۳
 • آیا در حفظ چراغدانمان امین بوده‌ایم؟
 • آیا چراغدان خود را با چیز دیگری عوض کرده‌ایم؟
 • آیا چراغدان خود را در دست داریم؟
 • بیایید عروس مسیح باشیم و نه صیغۀ او…

هرکس مسئول وضعیت روحانی خودش است

آنچه را که ما سپرده باید به درستی استفاده کنیم