سه پنجره به عبرانیان

عبرانیان ۴: ۱۵و ۱۶ زیرا رئیس کاهنی نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را یاری کند.

چرا مطالعه این رساله مشکل می‌نماید؟

 1. موضوعاتش جزو صحبتهای روزمره ما مسیحیان نیست.
 2. بر موضوع نامانوسی چون قربانی حیوانات متمرکز است.

پس این رساله را چگونه بفهمیم؟ در پیروی از عیسی این رساله ما را چگونه کمک می‌کند؟

پنجره اول:

 • تصویری قانع کننده از عیسی عرضه می‌دارد.
  • فصل ۱:  پسر خدا
  • فصل ۲:  به راستی بشر
  • فصل  ۳ و ۴:  یوشع حقیقی
  • فصول ۵ – ۷:  کاهن اعظم
  • فصل ۸ – ۱۰:   قربانی و عهد تازه
  • فصل ۱۱:   لیست قهرمانان
  • فصل ۱۲:   مطلب کلیدی
   • از آخر به اول:
    • قهرمانی که در انتهای لیست می‌آید.
    • کاهن اعظم
    • پیشرو و رهبر که ما را به سرزمین موعود می‌برد.
    • بشر حقیقی که جاده مشکلات و سختی‌ها را جلوتر از ما رفته
    • و اکنون در مقام پسر خدا بر تخت نشسته است.
  • فصل ۱۳:
   • عیسی دیروز و امروز و فردا و تا به ابد همان است.
   • تصویر عیسیدر عبرانیان صلیب قلب این تصویر
  • عیسی پسر خدا
  • در روی صلیب
  • در مقام کاهن اعظم بشری

پنجره دوم:

 • درکی درست از عهد عتیق عرضه می‌دارد.
  • بر اساس رساله به عبرانیان عهد عتیق بخش پایانی ندارد.
  • کتب مقدس یهودیان دائم به ماورای  خود اشاره دارند، به واقعیتی که خود آن را ندارند.
  • آنها به عمل بزرگ نجات و رویاروی با گناه اشاره دارند که خود قادر نیستند آن را به انسان عرضه کنند. این عمل بزرگ نجات در عیسی به انجام رسیده است.
  • برای همین هم ما را لازم است که این عیسی را پیروی کنیم.
 • چرا؟ در پنج گام:
  • فصل ۱:   برتر از فرشتگان
  • فصل ۲:   خدای کامل، انسان کامل بر تخت
  • فصل  ۳ و ۴:   ورود به آرامی حقیقی
  • فصل ۵ و ۶:   پادشاه و کاهن
  • فصل ۸ – ۱۰:   برخورد با گناه در محدوده عهد تازه
 • رساله به مسیحیان یهودی تبار نوشته شده است…
 • به ما در قرن حاضر چه ربطی دارد؟
  1. دیدی درست از عهد عتیق به ما عرضه می‌دارد.
  2. کار خدا در مسیح امری غیرمترقبه نبود.

پنجره سوم:

 • عیسی را به عنوان قربانی نهایی عرضه می‌دارد.
  • قربانی از دید رساله:
   1. تقدیم قربانی امری طبیعی است.
   2. قربانی ریشه در این آگاهی بشر دارد که آنچه که به غلط رفته، باید اصلاح و درست شود.

نتیجه:

رساله به عبرانیان به سادگی عیسی را به ما عرضه می‌کند. عیسایی که هست تا ما را کمک کند، چرا که همچون یکی از ماست و راهی را که در آن هستیم، او جلوتر از ما رفته و جای پا گذاشته که در اثر قدمهای او برویم. عیسایی را به ما عرضه می‌کند که آغاز کننده عهد تازه و هسته مرکزی آن است.

پس بیایید با دلیری به تخت فیض نزدیک بیاییم تا رحمت و فیضی را که در زمان نیاز به آن محتاجیم، دریافت کنیم. بیایید با صبر در این میدان که پیش روی ماست، بدویم.