مزمور ۱۱۵: ۱۳- ۱۵ او ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد، از خُرد و بزرگ. خداوند شما را افزونی بخشد، شما و فرزندانتان را. مبارکِ خداوند باشید، که آسمان و زمین را بساخت.

در تمام کتاب مقدس و در نقشه نجات بشریت، نقش خانواده بسیار پر رنگ قوی و هست.

” حال موسی مردی بسیار حلیم بود ، بیش از تمامی مردمان روی زمین.”

در واقع کلمه حلیم یعنی قدرتی که در زیر کنترل قرار گرفته.

متی ۵: ۵ “خوشبحال حلیمان زیرا انان زمین را به میراث خواهند برد.”
اعداد ۱۲: ۷ “اما با خدمتگزارم موسی چنین نمیکنم، او در همه خانه من امین است.”

“شخص حلیم در همه خانه خدا و خانه خودش امین است.

خدا با شخص حلیم ، شخصی که داوطلبانه قدرتش را تحت کنترل قدرت خدای قادر مطلق قرار میدهد، ملاقات میکند و او میتواند جلال خدا را نظاره کند.

متی ۲۶: ۵۲ “شمشیر خود را در نیام کن.”

فکر خدا برای ما این است که مثل موسی در خانوادههامون حلیم باشیم.