مزمور ۱۰۳: ۲- ۳
ای جان من ،خداوند را متبارک بخوان و هیچیک از احسانهایش را فراموش مکن! که همه گناهانت را می امرزد، وهمه بیماریهایت را شفا می بخشد !”

عدم اطاعت از کلام خدا و گناه، منشا بیماری و عدم سلامت است.

مزمور ۳۸: ۳ “در تن من به سبب خشم تو ،صحتی نیست؛ونه سلامتی در استخوانهایم در تن من به سبب خشم تو ، صحتی نیست؛ و نه سلامتی در استخوانهایم، به سبب گناه.”
مزمور ۴۱ : ۴ “…جان مرا شفا ده ،زیرا بر تو گناه ورزیده ام.”
 • روح
 • جان (افکار، احساسات، اراده )
 • جسم
عبرانیان ۴ : ۱۲ “زیرا کلام خدا زنده وموثر است وبرنده تر از هر شمشیر دو دم،وچنان نافذ که نفس وروح و مفاصل ومغزاستخوان را نیز جدا میکند،و سنجشگر افکار ونیتهای دل است.”
لوقا ۱ :۲۶ – ۲۷ “…جان من خداوند را تمجید میکند وروحم در نجات دهنده ام خدا،به وجد می اید.”

این سه بعد از وجود انسان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند وهر یک بر دیگری اثرگذار است.

امثال ۱۷ : ۲۲ “…روح افسرده استخوانها را خشک میکند.”
امثال ۱۴: ۳۰ “دل ارام به بدن حیات می بخشد.”
دانیال ۷ : ۱۵ “واما من ،دانیال روحم در اندرونم پریشان شد و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت.”
دانیال ۸ : ۲۷ “پس من دانیال،تا زمانی چند ضعیف وبیمار گشتم.”

ارده خدا برای ما سلامتی است و او برای سلامتی ما تدارک دیده است :

 

 1. صلیب عیسی :
  • الف – “…تادیبی که ما را سلامتی بخشید بر او امد .” اشعیا ۵۳ : ۵
  • ب – “حال انکه رنجهای ما بود که او بر جود گرفت ودردهای ما بود که حمل کرد…” اشعیا ۵۳ : ۴
  • ج – “…و به زخمهای او ما شفا می یابیم .” اشعیا ۵۳ : ۵
  • د – قدرت نااطاعتی ونا فرمانی که در ما کار میکرد در هم شکسته شد چون عیسی تا به مرگ صلیب مطیع پدر شد.
  • بر روی صلیب با بخشش گناهان ماو با برداشتن درد و مرضهای ما ومرگی که محکومیت ما بود،سلامتی کامل برای ما تدارک دیده شده است.
 2. کلام خدا:
  • “کلام خود را فرستاد و شفایشان داد.” مزمور ۱۰۷ : ۳
  • اگر ریشه بیماری و مرگ درعدم اطاعت کلا م خدا بود پس داروی شفای ما اطاعت کلام خداست.
  • خلاصه کلام خدا :
   • ۱- خداوند خدای خود را با تمامی با دل وبا تمامی جان وبا تمتمی فکر خود محبت نما.
   • ۲- همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما.

در زمان روزه:

 1. رابطه ما با خدا رابطه ای ارام وصلح امیز باشد ،خدا را بطور خاص محبت کنیم،دست از عدم اعتماد به خدا برداریم ونگرانیهای خود ار به او بسپاریم ودر اغوش خدا ارام بگیریم .اجازه بدهیم که روح خدا نیز بر ما ارام بگیرد.
 2. رابطه ما با دیگران نیز در محبت برقرار باشد،بی توجهی –کم محبتی – پنهان جردن روی خود از دیگران- قهر-دلخوری- خشم – عصبانیت- تلخی- بد اندیشی- به بی انصافی سخن گفتن- بد گویی –مذمت ونکوهش دیگران موقوف!