یوحنا۱: ۱۴و۱۸ و کلام، انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی درخور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی… هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است. امّا آن خدای یگانه که در بَرِ پدر است، همان او را شناسانید.
متی۱: ۲۳ «باکره‌ای آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند نامید،»که به‌معنی «خدا با ما» است.

چه افرادی را خدا در داستان میلاد ملاقات کرد و شرایط و نتایج این ملاقات‌ها چه بود؟

 1. مریم مادر عیسی

  • لوقا ۱: ۲۶‌- ۳۸
  • شرط ملاقات:
   • وقف و تسلیم کامل به ارادۀ خدا
   • لوقا۱: ۳۸
  • نتیجه ملاقات:
   • بعلت فیض حضور خدا در میان زنان مبارک شد.
   • لوقا۱: ۲۸
 2. یوسف نامزد مریم

  • متی۱: ۱۸- ۲۵
  • شرط ملاقات:
   • اطاعت کامل از فرمان خداوند
   • متی۱: ۲۴و۲۵
  • نتیجه ملاقات:
   • رهایی از بحران شک و تردید
   • متی۱: ۱۹و۲۰
 3. چوپانان

  • لوقا ۲: ۸- ۲۰
  • شرط ملاقات:
   • سادگی و پذیرش ایمان
   • لوقا ۲: ۱۵
  • نتیجه ملاقات:
   • شاهدان برجستۀ خداوند شدند
   • لوقا۲: ۱۷و۱۸
 4. مجوسیان (ستاره‌شناسان)

  • متی۲: ۱- ۱۲
  • شرط ملاقات:
   • تشنگی و اشتیاق جدی
   • متی۲: ۱و۲
  • نتیجه ملاقات:
   • تغییر مسیر زندگی
   • متی۲: ۱۲
 5. شمعون پیر

  • لوقا۲: ۲۱- ۳۵
  • شرط ملاقات:
   • انتظار برای دیدار مسیح خداوند
   • لوقا۲: ۲۵
  • نتیجه ملاقات:
   • دادن پیام نبوتی با مسح روح‌القدوس
   • لوقا۱: ۲۶و۲۷