۱) محبت

 • متی ۵: ۴۴
 • یوحنا ۱۵: ۱۳

۲) خوشی

 • یوحنا ۱۵: ۱۱
 • لوقا ۲: ۱۰

۳) آرامش

 • دوم‌تسالونیکیان ۳: ۱۶
 • یوحنا ۱۴: ۲۷
 • متی ۱۱: ۲۸

۴) بردباری

 • رومیان ۵: ۴
 • یعقوب ۱: ۳

۵) مهربانی

 • فیلیپیان ۴: ۵
 • عبرانیان ۱۳: ۱۶

۶) خیرخواهی

 • دوم‌قرنتیان ۹: ۹

۷) وفاداری

 • رومیان ۱۶: ۱۹
 • اعمال ۱۱: ۲۳

۸) فروتنی

 • فیلیپیان ۲: ۳
 • غلاطیان ۵: ۲۳
 • امثال ۱۵: ۳۳

۹) پرهیزکاری (خویشتنداری)

 • مزمور ۲۹: ۲