اول‌پطرس ۲: ۵ شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوید تا کاهنانی مقدّس باشید و به واسطۀ عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید.

در مسیحیت کلیسا ساختمان نیست بلکه جمع ایمانداران به مسیح است!

هویت کلیسای زنده:

 1. کلیسای مبشر
  • متی ۲۸: ۱۹
  • اعمال ۱: ۸
 2. کلیسای مقدس
  • اول پطرس ۱: ۲
  • عبرانیان ۱۰: ۱۴
 3. کلیسای شاد
  • فیلیپیان ۴: ۴
  • یعقوب ۱: ۲
  • رومیان ۵: ۳
 4. کلیسای پر محبت
  • رومیان ۸: ۳۸
  • اول‌یوحنا ۴: ۷و۸
 5. کلیسای غیور
  • مکاشفه ۳: ۱۹
 6. کلیسای فعال (عطایا)
  • اول‌قرنتیان ۱۲: ۱۱ و ۱۲: ۳۱
 7. کلیسای مظفر
  • اول‌قرنتیان ۱: ۷
  • اول‌تسالونیکیان ۱: ۱۰