حاکمیت خدا و دعاهای ما

اگر خدا حاکم مطلق است و آنطور که در افسسیان می‌گوید: که ما نیز در وی میراث او شده‌ایم، چنانکه پیش معین گشتیم برحسب قصد او. که همه‌چیزها را موافق رای اراده خود می‌کند. (افسسیان ۱: ۱۱)

پس چرا دعا کنیم؟

اتفاقا چون خدا حاکم مطلق است، لازم است که ما دعا کنیم!

  • همکاران خدا هستیم. اول قرنتیان ۳: ۹
  • ندارید چون طلب نمی‌کنید. یعقوب ۴: ۲

بنابراین سوآل اصلی این نیست که دعا کنیم یا نه، بلکه برای چه چیزی دعا کنیم و چگونه دعا کنیم.

۱) برای چه چیزی دعا کنیم؟

یوحنا ۱۵: ۷- ۱۶ اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید، بطلبید که برای شما خواهد شد. جلال پدر من آشکارا می‌شود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. همچنان ‌که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبت او می‌مانم. این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.
این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان‌که شما را محبت نمودم کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خودرا به جهت دوستان خود بدهد. شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم می‌کنم به‌جا آرید. دیگر شما را بنده نمی‌خوانم زیرا که بنده آنچه آقایش می‌کند، نمی‌داند؛ لکن شما را دوست خوانده‌ام زیرا که هرچه از پدر شنیده‌ام به شما بیان کردم. شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر ‌چه از پدر به اسم من طلب کنید، به شما عطا کند.

سوآل – آیا می‌توانیم دعا کنیم که خدا در تصمیمات اشخاص مداخله کند و آنها را نه توبه آورد؟

بشر در تعیین سرنوشت خود اراده آزاد دارد. ولی وضعیت بشر آیا واقعا در او اراده آزاد به جا گذاشته است. او در گناهان و خطایا مرده است. چنین فردی چگونه می‌تواند دست به انتخاب زند؟ تازه اگر هم بزند، انتخاب او همه در گرایش به بدی است.

  • کار روح‌القدس در دنیا و بی‌ایمانان:
    • و چون او (روح القدس) آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند. و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری، از آنرو که بر رئیس این جهان حکم شده است. (یوحنا ۱۶: ۸ – ۱۱)
  • دعای ما باید بر این منوال باشد: الزام فرد به این سه مورد

۲) چگونه دعا کنیم؟

  • زمانی که در او هستیم و کلام او در ما هست، ما اقتدار داریم.
  • اقتدار ما از خدمت ما برنمی‌آید، بلکه از هویت ما!
اول‌پطرس ۴: ۱۱ اگر کسی سخن گوید، مانند اقوال خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند، برحسب توانایی که خدا به او داده باشد بکند تا در همه‌چیز، خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد که او را جلال و توانایی تا ابدالاباد هست،