چگونه می​دانید که کسی با شماست؟

مزمور ۱۳۹ : ۷- ۱۲

 1. حضور روح​‌القدس در زندگی ایمانداران
  یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۱
  وقتی به عیسی مسیح ایمان می​‌آوریم خدا در ما ساکن خواهد شد
  انجیل متی ۲۸: ۲۰
 2. وعده​ای که در کلام خدا به ما داده شده است
  یوشع ۱: ۹
 3. گاهی خدا نشانه​‌های خاصی را به ما می​ده
 4. از طریق مشارکت و محبتی که در کلیسا است
  اول یوحنا ۴: ۱۲

در هر شرایطی که هستید بدانید که خدا با شماست. او شما را می​شناسد و محبت می​کند.