لوقا ۴: ۱۸ «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم،
  • خدا تمامی ما را می​‌خواهد!
  • اگر خدا قلب ما را داشته باشد تمامی ما را خواهد داشت…
  • خدا اجازه می‌دهد تا تیرها به سمت قلب ما پرتاب شوند و قلب ما سوراخ شود زیرا از طریق این سوراخ‌ها برکات و فیض و بخشش از ما جاری می‌شود
  • زمانی که اتفاقات ناخوشایند پیش می​‌آید، آنجاست که خدا مشغول کار می‌شود!
  • خدا می‌خواهد از زخمهای ما برکت جاری شود و نه سم!
  • آیا شما می‌خواهید این چرخه گناه خانوادگی را ادامه دهید و یا آن را بشکنید و ببخشید و آزاد شوید؟!
  • زخمها در زندگی عیسی مسیح نشانۀ پیروزی و اقتدار او بود
  • به واسطۀ زخمهای اوست که ما شفا یافته‌ایم