کولسیان ۳: ۱۵صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید.
 1. سلامتی در ارتباط با خدا
  • یوحنا ۱۴: ۲۷
 2. سلامتی در مشارکت
  • الف) مشارکت خانوادگی
   • افسسیان ۳: ۱۵
  • ب) مشارکت کلیسایی
   • کولسیان ۱: ۱۸
   • افسسیان ۱: ۲۲
 3. سلامتی فکری و ذهنی
  • اول‌پطرس ۵: ۷
  • مکاشفه ۱: ۳
  • مرقس ۴: ۱۹
 4. سلامتی اقتصادی
  • اول‌قرنتیان ۹: ۶
  • مزمور ۱۰۱: ۳
 5. سلامتی بدنی و فیزیکی
  • اول‌قرنتیان ۶: ۱۹
  • لاویان ۱۹: ۲۸
 6. سلامتی عاطفی
  • دوم‌قرنتیان ۵: ۱۶و۱۷
 7. سلامتی در امانتداری خداوند
  • مراثی ۲۳: ۳
  • مزمور ۳: ۳۷