خدای ما حاکم است

کتابمقدس از خدا به عنوان خدای قادر مطلق و پر از محبت سخن می‌گوید.

حبقوق ۱: ۱- ۴ وحی‌ای که حَبَقوقِ نبی دید. خداوندا، تا به کی فریاد برکشم و تو نشنوی؟ یا نزد تو فغان برآرَم که «خشونت!» و نجات ندهی؟ چرا ظلم را به من می‌نمایی و بر آنم می‌داری که بر تیره‌روزی بنگرم؟ هلاکت و خشونت پیش روی من است؛ مجادله پدید می‌آید و ستیزه سر برمی‌کشد. از این رو شریعت سست شده است و عدالت هرگز برقرار نمی‌شود. زیرا شریران پارسایان را احاطه می‌کنند؛ بنابراین عدالت منحرف می‌شود.
 • منظور از حاکمیت خدا چیست؟
 • چگونه می‌توانیم بین حاکمیت خدا و تمامی شرارتی که در این جهان وجود دارند، ارتباطی منطقی به وجود آوریم؟
 • آیا چیزی به نام بخت و اقبال وجود دارد؟
 • من در مقابل این خدای حاکم چگونه باید از خود واکنش نشان دهم؟
اول‌تواریخ ۲۹: ۱۰- ۱۳ آنگاه داوود در حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خوانده، گفت: «ای یهوه، خدای پدر ما اسرائیل، تو از ازل تا به ابد متبارک هستی! ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آنِ توست، زیرا هرآنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، پادشاهی از آنِ توست، و تو بر همگان چون سَر متعال هستی. دولت و حرمت از تو می‌آید، و تو بر همگان حاکمی. قوّت و توانایی در دست توست؛ عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان، در دست توست. اکنون، ای خدای ما، تو را سپاس می‌گوییم و نام پرجلالت را می‌ستاییم.

جواب ایوب به خدا: که به هر چیز قادر هستی، و ابدا قصد تو را منع نتوان نمود.

 • ایوب ۳۸: ۱- ۱۱ و ۴۲: ۱- ۶

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟

 • رومیان ۸: ۲۸- ۳۷

حاکمیت خدا سلطه و کنترل او را بر تمامی خلقت او دربرمی‌گیرد. خدا به شکلی مطلق بر امورات انسانها سلطه دارد. او بر تخت کائنات در مقام خداوند می‌نشیند. هر آنچه که اتفاق می‌افتد، بدان جهت است که او خود، یا مستقیما آن را باعث می‌شود، و یا با آگاهی آز آن، وقوع آن را اجازه می‌دهد. هیچ چیز چه در داخل تاریخ و چه خارج از آن وجود ندارد که تحت کنترل کامل خدا نباشد.

۳ خصوصیت خدای حاکم

 1. خدا هرچه که بخواهد، انجام می‌دهد.
  • مزمور ۲۴: ۱
 2. خدا حکمرانی می‌کند.
  • ایوب ۲۳: ۱۳، ۴۲: ۲
  • مزمور ۱۱۵: ۳، ۱۳۵: ۶
  • امثال ۱۶: ۴
  • اشعیا ۴۵: ۷
  • افسسیان ۱: ۱۱
  • رومیان ۱۱: ۳۶
 3. خدا تصمیم می‌گیرد

مشکل بزرگ: تصمیمات ما

اگر خدا در واقع چنین خدایی است، پس دیگر تصمیم من چه اهمیتی دارد؟ اگر او حاکمیت دارد و همین اکنون نیز آنچه را که باید رخ دهد، بر اساس خوشایند و میل خود رقم زده است، پس دیگر چه نیازی هست که من انتخاب کنم؟ چرا راحت ننشینیم و آرام نگیریم و بگذاریم که آنچه را که می‌کند، انجام دهد. مگر نه اینست که آنچه را که می‌خواهد، به هر حال انجام خواهد داد؟!

اگر انتخاب با من است، خدا در این امر چقدر کنترل دارد؟ و اگر کنترل کننده اوست، پس چه نیازی به انتخاب من هست؟

خدا در اراده حاکم خود مقصد را رقم زده است. ولی در چارچوب و محدوده اراده خود، طرق زیادی برای رسیدن به آن دارد. او به شما اجازه می‌دهد که انتخاب کنید. انتخاب‌های شما مقصد عزم کرده خدا را تغییر نمی‌دهد. او به مقصد خود خواهد رسید، ولی انتخاب‌های شما روی طریقی که باید پیش گیرد، اثر خواهد داشت. خدا در هر حال به آنجا خواهد رفت، خواه از طریق شما، خواه با دور زدن شما، خواه با زیر کردن شما، و خواه علیرغم شما. وقتیکه همه چیز گفته شد و همه کار انجام گرفت، حتی مسیری هم که شما انتخاب خواهید کرد، همان مسیری خواهد بود که خدا در حاکمیت خود استفاده از آن را ریخت تا بدان به اهداف قصد کرده خود برسد.

حاکمیت خدا و دعای ما

خدا بر آنچه که می‌خواهد انجام دهد. عزم کرده است. ولی برخی از چیزها را انجام نخواهد داد، مگر اینکه ما بر اساس انتخاب و تصمیم خود دعا کنیم. «ندارید، از این جهت که نمی‌طلبید.» (یعقوب ۴: ۲).

خدا به انجام آنچه که قصد کرده، مصمم است، ولی در انجام برخی از آنها می‌گوید: «تا زمانی که صدا «پدر» را از دهان شما نشنوم، آن را انجام نخواهم داد.» زمانی که او را صدا می‌زنیم، به ما پاسخ می‌دهد.

بنابراین خدا در حاکمیت خدا این اختیار را به ما عطا کرده که خود را به نحوی در حاصل آنچه که حاکمیت او به ثمر خواهد آورد، جای دهیم. هیچ کس نقشه خدا را خنثی نخواهد کرد و قادر به انجام آن هم نیست. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، این است که با او همکاری کنیم.