یوشع ۲۴:‏۱۵ من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد.

 

ایده خانواده از خداست و منشأ و بنیانگذار خانواده، خود خداست، پس مبارک است.

خانواده یک منشأ و یک حامی دارد: خدا
ویک دشمن دارد: شیطان

خانواده های ما مهمترین صحنه نبرد خدا و شیطان هست.

اولین خانواده خدا بر روی زمین، یک خانواده آشفته و درب و داغون بود.

ویژگیهای اولین خانواده زمینی و نحوه نگهداری آن:

  1. با فیض تشکیل شده و با فیض نگهداری میشود.
  2. خدا برای خانواده تدارک دیده و از ان نگهداری میکند.
  3. خدا اعضای خانواده را از عواقب گناه و مکافات آن اگاه میسازد.
  4. خدا از خانواده محافظت میکند.
  5. خدا به خانواده برکت میدهد.
  6. خدا به خانواده وعده میدهد.