چرا شناخت خدا اهمیت دارد؟

 1. بزرگترین آرزو و اشتیاق قلبی مسیحی این است که مسیح را بشناسد زیرا فقط از این طریق است که به بزرگترین هدف که شبیه شدن به مسیح است نائل خواهد شد
  • فیلیپیان ۳: ۷- ۱۴
 2. پُر افتخارترین برکت برای یک ایماندار مسیحی شناخت خداست
  • ارمیا ۹: ۲۳و۲۴
  • اول‌قرنتیان ۱: ۳۱
 3. شناخت خدا حالت استمراری و روند روبه​رشد تا پایان عمرمان می‌باشد
  • هوشع ۶: ۳
  • یوحنا ۱۷: ۲۶
  • اعمال ۲۶: ۱۶
  • دوم‌پطرس ۳: ۱۸
  • برای هیچ موضوعی غیر از طلبیدن و تعمق حضور خداوند گفته نشده است که ما مرتب در جستجوی آن باشیم
   • مزمور ۱۰۵: ۴

مفاهیم شناخت خدا چه نیست؟

 1. شناخت خدا به معنای دانستن و آگاهی درباره خدا نیست
  • یعقوب ۲: ۱۹و۲۰
  • متی ۱۵: ۸و۹
 2. شناخت خدا به معنای دیندار بودن یا پیروی از یک سلسله احکام مذهبی و مراسم دینی نیست. شناخت مسیح پیروی از دین مسیح نیست!
  • رومیان ۷: ۱۴- ۲۰
  • رومیان ۱۰: ۲
 3. شناخت خدا به معنای بروز هیجانات و احساسات روحانی نسبت به خدا نیست!
  • مرقس ۴: ۱۶و۱۷
  • اعمال ۱۴: ۸- ۱۹
 4. شناخت خدا به معنای فقط ظهور برکات و وقایع معجزات از جانب خدا نیست!
  (مانند دیدن خواب و رویا، دریافت شفاها، گرفتن جواب دعا، رفع نیاز و غیره…)

  • یوحنا ۶: ۲۳- ۲۵ 
  • مزمور ۱۰۳: ۷  
  • خروج ۳۳: ۱۳

مفاهیم شناخت خدا چه هست؟

 1. شناخت خدا به معنای ملاقات مستقیم، زنده، روحانی و فردی با شخص عیسی مسیح است.
  • یوحنا ۱۴: ۷- ۹و۲۱و۲۳
  • اعمال ۲۲: ۱۴و۱۵
 2. شناخت خدا به معنای مشارکت صمیمانه دو طرفه و تجربه زندگی کردن با عیسی مسیح است.
  • یوحنا ۱۰: ۱۴ و ۱۵: ۵
  • مکاشفه ۳: ۲۰
  • اول‌یوحنا ۱: ۳
  • به تجربه پولس در این رابطه توجه کنید:
   • دوم‌تیموتائوس ۱: ۱۲
 3. شناخت خدا مکاشفه مخصوص روح‌القدس از شخصیت عیسی مسیح است.
  • متی  ۱۶: ۱۷
  • افسسیان ۱: ۱۷
  • اول‌قرنتیان ۱۲: ۳