خدای عاشق به ما میگوید:

 1. فرزندان عزیزم من به طور اختصاصی شما را دوست می دارم و عاشق شما می باشم.
 2. من برای شما فرزندان عزیزم فکر میکنم. شما را هرگز فراموش نمیکنم. شما بطور خاص مورد توجه من هستید.
 3. من از احتیاجات شما فرزندان عزیزم با خبر هستم. از سرشت و شخصیت شما آگاهی دارم و شما را خوب درک می کنم.
 4. من نسبت به شما فرزندانم وفادار هستم و هیچ وقت در حق شما خیانت نمیکنم.
 5. من در مشکلات و سختیهای زندگی شما فرزندان عزیزم شریک و همدرد هستم و برای شما غیرت خاصی دارم.
 6. فرزندان عزیزم من برای شما احترام خاصی قائل هستم. شما به اندازه خون پسر یگانه و دوست صمیمی برای من با ارزش هستید.
 7. فرزند عزیزم من به خاطر وجود تو شادی کرده و از وجود تو لذت برده و از تو استراحت و آرامش بدست می آورم.
 8. فرزند انم من در حق شما خدای نیکو یی هستم هیچ چیز بد را برای شما خواهان نیستم. وقایع تلخ و ناگوار زندگی شما را به خیریت تبدیل می کنم.
 9. فرزندان عزیزم من هر روزه متحمل بارهای شما میشوم و آنها را برداشته بر دوشهای خود حمل میکنم.
 10. فرزندان عزیزم من برای فرد فرد شما برنامه و نقشه خاصی دارم و مایلم که در مسیر برنامه خود شما را هدایت کنم.
 11. فرزندان عزیزم من برای فرد فرد شما برنامه و نقشه دارم و مایل هستم شما را در مسیر برنامه‌های خود هدایت بکنم.
 12. فرزندان عزیزم من حاکمیت مطلق بر مشکلات و شرایط سخت زندگی شما را دارا هستم و همه چیز را برای دوستداران خود به خیریت تبدیل می‌کنم.
 13. فرزندان عزیزم به علت عشق عظیمی که نسبت به شما دارم فیض رایگان و بلاعوض خود را به شما هدیه دادم در حالیکه لیاقت و استحقاق دریافت آنرا ندارید.
  • افسسیان۲: ۸و۹
 • فیض خدا ثمره عشق و محبت خدا نسبت بما می‌باشد
  • افسسیان۲: ۴و۵
 • خدای انجیل، خدای همۀ فیض‌ها نامیده شده است
  • اول پطرس ۵: ۱۰ –

خصوصیات فیض خدا چیست؟

 1. فیض ثمرۀ عشق و محبت خداست
  • یوحنا ۳: ۱۶
  • تیطس۳: ۴
 2. فیض هدیه کسب کردنی نیست بلکه هدیه دریافت کردنی با ایمان است.
  • رومیان ۳: ۲۲
 3. فیض بر مبنای لیاقت ما بدست نمی‌آید بلکه بخاطر نیکویی و محبت خدا جاری می‌شود
  • تیطس ۳: ۵
 4. فیض براساس اعمال و تلاش‌های ما بدست نمی‌آید بلکه به خاطر عمل مسیح بر روی صلیب فراهم شده است
  • رومیان ۳: ۲۴
 5. فیض محدود به انسانهای خوب و پارسا نمی‌شود بلکه شامل حال همه انسانها بشرط پذیرش با آغوش باز می‌شود
  • متی ۵: ۴۵و۴۶
  • یوحنا۶: ۳۷
 6. فیض یعنی اینکه ما نمی‌توانیم کاری بکنیم که خدا ما را بیشتر یا کمتر محبت کند
  • حتی در بدترین روزهای زندگی، شما به این حد بد نیستید که به دور از دسترس فیض خدا باشید و روزهای خوب شما نیز هرگز آنقدر خوب نیستید که نیازی به فیض خدا نداشته باشید. ما همیشه نیاز به فیض خدا داریم.
   • مراثی ارمیا ۳: ۲۲و۲۳

نمونه‌هایی از اعمال فیض خدا

 1. نجات از گناه بوسیله فیض خدا نصیب ما می‌شود
  • افسسیان ۲: ۷و ۸
 2. عادل شمرده شدن ما ثمره فیض خداست.
  • رومیان ۳: ۲۴ و ۵: ۱- ۳
 3. غلبه و پیروزی بر گناه از ثمرات شناخت فیض خداست.
  • رومیان ۶: ۱۴
 4. پذیرش نقشه‌های خدا در مشکلات و سختی‌های زندگی از فیض خدا نشأت می‌گیرد
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۷- ۹