افسسیان ۶: ۱۰-۱۹

باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید. اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید. زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم. پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید. پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به میان ببندید و زرۀ پارسایی را بر تن کنید، و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ سلامتی را به پا نمایید. افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید. کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید. و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید، تا هرگاه دهان به سخن می‌گشایم، کلام به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم

مقدمه:

 • ۳ باب اول رساله افسسیان به امور اعتقادی و جایگاه ما در مسیح می پردازد و ۳ باب دوم به زندگی عملی مسیحی می پردازد.
 • پولس رسول این رساله را در زمانی که در زندان است می نویسد و از کلیسا افسس و بقیه مخاطبین می خواهد اسلحه کامل و تام روحانی را بپوشند و بر علیه نیرهای تاریکی این دنیا بجنگند.
 • این جنگ روحانی با جسم و خون نیست بلکه با نیروهای تاریکی این دنیاست. در مسیحیت فقط علیه نیروهای تاریکی می جنگیم.

۳ حقیقت مهم در رابطه با جنگ روحانی:

 1. این جنگ واقعی است.
 2. باید کاری انجام دهیم.
 3. می توانیم با قوت خدا در این جنگ پیروز شویم!

۳ شاخصه و شناخت از دشمن:

 1. دشمن ما قوی است.
 2. دشمن ما شریر است.
 3. دشمن ما حیله گر است.

 

کمبرند حقیقت (راستی) Belt of truth

 • اشعیا ۵:۱۱
 • یوحنا ۱۷:۱۷
 • افسسیان ۹:۵
 • کمربند چرمی یک سرباز رومی تمام صلاح و زره او را محکم نگاه می داشت. امروز چه چیزی صلاح های روحانی من سرباز مسیحی را نگاه می دارد؟
 • کمربند یک سرباز مسیحی راستی و حقیقت است. این خود را هم در حقیقت کلام نشان می دهد (یوحنا ۳۲:۸) و هم در زندگی پاک، شفاف و راست یک سرباز مسیحی که می خواهد خدا را خوشنود کند.
 • به علاوه شیطان رئیس نیروهای تاریکی است و از نور نیز متنفر است. نور باعث می شود که حقیقت و تصویر واقعی آشکار شود اما شیطان می خواهد همیشه ما را در این دروغها و شک ها نگاه دارد.

زره پارسایی(جوشن عدالت) Breastplate of righteousness

 • اشعیا ۱۷:۵۹
 • رومیان۱۲:۱۳
 • افسسیان ۲۴:۴
 • ما باید به نبرد دشمن خود برویم، از آنها نترسیم و فرار نکنیم و پشت خود را که محافظت نشده است به عنوان نقطه ضعف خالی نگذاریم.
 • زره پارسایی اشاره به حفاظت امن و محکمی می کند که در رابطه با خدا ما پارسا شمرده شده ایم! پارسا شمردگی و فرزند خدا خوانده شدن توسط باور بر کار و خون عیسی مسیح که برای ما ریخت، قطعاً تلاش و کار ما نیست و فقط فیض خدا است!
 • پس به نوعی می توان نتیجه گرفت که زره پارسایی، شخصیت و رفتار ما و کار مسیح در زندگی ما بسته است. چون پرورش و تربیت پارسایی ما را از وسوسه ها و حملات شریر به دور نگاه می دارد.