هدف سال ۲۰۱۷ برای کلیساهای ایرانی

دعوت به بسیج شدن کلیساهای مختلف ایرانی و دعا و روزه هفتگی (روزهای جمعه)​برای ظهور شفای کامل انواع بیماری‌های شفا نیافته

 • یوئیل ۲: ۱۲- ۲۰

شفای کامل الهی دارای چه مفهومی است و شامل چه جنبه‌هایی از زندگی ما می‌شود؟

 1. شفای روح (درون) پایه و اساس بقیه شفاهاست
  • اشعیا ۱: ۵و۶
  • ارمیا ۱۷: ۹
  • مرقس ۷: ۱۵- ۲۳
  • رهایی از اسارتهای گناه‌آلود ثمرۀ شفای روح می‌باشد.
  • به نمونه مفلوج شفا یافته که ابتدا گناهانش بخشیده شد و سپس زمینه برای شفای جسم او آماده شد توجه کنید:
   • مرقس ۲: ۱- ۱۲
   • با مزمور ۱۰۳: ۳ و سوم یوحنا آیه ۲ مقایسه کنید
 2. شفای روان و ذهن که بیانگر شخصیت حقیقی وجود ماست
  • هوشع ۴: ۶
  • امثال ۲۳: ۷
  • توبه به معنای تغییر فکر نسبت به مسائل مختلف زندگی می‌باشد.
  • از ما دعوت شده است که فیلیپیان ۴: ۸ را بر تفکرات خود حاکم سازیم.
 3. شفای احساسات و عواطف آسیب​‌دیده و زخمهای کهنه‌​ای که از گذشته در ما باقی مانده است.
  • آیا با احساس خودخوری، خشم درونی، حسادت، کینه، نبخشیدن می​توان زندگی سالم و مبارکی داشت؟
  • افسسیان ۴: ۳۱
  • کولسیان ۳: ۸
 4. شفای روابط ما با خدا، خودمان و دیگران
  • به داستان شفا و آزادی لجئون در این رابطه مراجعه کنید: مرقس ۵: ۱- ۲۰
  • شفا در رابطه با خدا
   • دوم قرنتیان ۵: ۱۸- ۲۰
  • شفا در رابطه با خودمان
   • اول‌پطرس ۲: ۹و۱۰
  • شفا در رابطه با دیگران
   • یعقوب ۵: ۱۶
 5. شفای جسم ما
  • متی ۴: ۲۳و۲۴
  • غالباً شفاهای قبلی راه را برای شفای جسم نیز آماده می‌کند
  • قبل از اینکه خدا بخواهد برای ما کاری انجام دهد مایل است که در ما یک عمل جدیدی بکند
  • افسسیان ۳:​ ۱۶و۱۷