دوری از فریب و برخورداری از سلامتی

واعظ:

وضعیت زندگی شما امروز چگونه است؟ آیا درون و بیرون زندگیتان یکی است؟ آیا اگر خدا به زندگی شما نگاه کند خجل نخواهید شد؟

دعایی که کار می‌کند!

واعظ:

آیا می‌دانید چگونه‌ دعایی پاسخ خواهد گرفت؟ آیا می‌دانید برای اینکه دعاهامون کار کنند باید چه شرایطی را فراهم کنیم؟

اهداف و نتایج 
روزه و دعای واقعی (۲)

واعظ:

چرا توجه، پیگیری و استمرار در دعا و روزه بسیار مهم است و جایگاه آن در زندگی و اجتماع ما کجاست؟

اهداف و نتایج 
روزه و دعای واقعی (۱)

واعظ:

چرا توجه، پیگیری و استمرار در دعا و روزه بسیار مهم است و جایگاه آن در زندگی و اجتماع ما کجاست؟