1. من به طور اختصاصی شما فرزندان عزیزم را دوست دارم و عاشق شما می باشم
  • اول یوحنا ۳ : ۱
  • ارمیا ۳۱ : ۳ ، ۲۰
  • هوشع ۱۴ : ۴
 2. من برای شما فرزندان عزیزم فکر می کنم و شما را هرگز فراموش نمیکنم ، شما به طور خاص مورد توجه من هستید .
  • اول پطرس ۵ : ۷
  • مزمور ۴۰ : ۱۷
  • اشعیا ۴۹ : ۱۴ – ۱۶
 3. من نسبت به شما فرزندان عزیزم وفادار هستم و هیچ وقت در حق شما خیانت نمی کنم .
  • هوشع ۱۱ : ۸
  • عبرانیان ۱۳ : ۵
  • دوم تیموتاووس ۲ : ۱۳
 4. من از احتیاجات شما فرزندان عزیزم با خبر هستم و شما را بهتر از خودتان می شناسم
  • مزمور ۱۰۳ : ۱۴
  • متی ۶ : ۸ و ۳۱
 5. من در مشکلات و سختیهای زندگی شما فرزندان عزیزم شریک و همدرد هستم و هیچ وقت شما را تنها نمی گذارم
  • اشعیا ۶۳ : ۹
  • اعمال ۲۶ : ۱۴
  • عبرانیان ۲ : ۱۸ و ۴ : ۱۵
 6. فرزندان عزیزم من برای شما احترام خاصی قایل هستم، شما به اندازه خون پسر یگانه من با ارزش هستید. من شما را دوست خود می نامم و مایلم با شما ارتباط صمیمانه و دوستانه بر قرار کنم.
  • اشعیا ۴۳ : ۴
  • یوحنا ۱۵ : ۱۳ – ۱۵
  • اول پطرس ۱ : ۱۸ و ۱۹
 7. فرزندان عزیزم من به خاطر وجود فرد فرد شما شادی کرده و لذت می‌برم و از ارتباط با شما استراحت و آرامی بدست می‌آورم.
  • صفنیای نبی ۳: ۱۷
  • لوقا ۱۰: ۲۱       ۱۵: ۱۰و۲۳- ۲۵
 8. فرزندان عزیزم من در حق شما خدای نیکویی هستم و هیچ چیز بدی را برای شما خواهان نیستم.
  • ارمیا ۲۹: ۱۱
  • مزمور ۸۴: ۱۱
  • یعقوب ۱: ۱۷
  • اشعیا ۵۴: ۷و ۸
 9. فرزندان عزیزم من حافظ روح و جان و جسم شما هستم و شما را از هر چیز بَد محفوظ می‌دارم.
  • اشعیا ۴۲: ۲و۳
  • یوحنا ۱۰: ۲۸و۲۹
  • فیلیپیان ۱: ۶
 10. فرزندان عزیزم من پدر صبور و بردبار برای شما بوده‌ام و بارها به شما فرصت دادم تا اصلاح شوید.
  • مزمور ۶۸: ۱۹
  • دوم پطرس ۳: ۹
  • رومیان ۲: ۴
 11. فرزندان عزیزم من برای فرد فرد شما برنامه و نقشه دارم و مایل هستم شما را در مسیر برنامه‌های خود هدایت بکنم.
  • اشعیا ۳۰: ۲۱
  • مزمور ۳۲: ۸
  • میکا ۴: ۹
  • یوحنا ۱۶: ۱۳
 12. فرزندان عزیزم من حاکمیت مطلق بر مشکلات و شرایط سخت زندگی شما را دارا هستم و همه چیز را برای دوستداران خود به خیریت تبدیل می‌کنم.
  • مزمور ۱۰۳: ۱۹
  • اول‌پطرس ۵: ۱۰
  • عبرانیان ۱۲: ۵- ۷