مقدمه:

 • ما برای این که بتوانیم بهتر دعا کنیم باید متوجه اهمیت و مفهوم واقعی دعا بشویم.
 • وقتی مفهوم دعا را بهتر درک کنیم آن وقت متوجه می شویم که چقدر کم دعا می کنیم.
 • بزرگترین رمز برای دریافت جواب دعا خود دعا کردن است.

بررسی دعای ربانی:

 1. ای پدر ما
  • غلاطیان ۴: ۶
 2. ای پدر ما
  • ارمیا ۳۳: ۳
 3. که در آسمانی
  • یعقوب ۱: ۱۷
 4. نام تو مقدس باد
 5. پادشاهی تو بیاید. اراده تو، چنانکه در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام رسد.
  • یوحنا ۶: ۳۸- ۴۰
 6. نان روزانه ما را امروز عطا فرما
  • فیلیپیان ۴: ۶
 7. و قرضهای ما را بخشش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.
  • اولیوحنا ۱: ۹
 8. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان ده.
  • متی ۲۶: ۴۱
 9. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الاباد از آن توست.
  • فیلیپیان ۲:‌ ۱۰- ۱۱
 10. آمین