از زبان تقدیس نیافته چه نوع گناهانی صادر می​شود؟

 • الف) دروغگویی و فریب​کاری
 • ب) گناه جذاب غیبت و بدگویی
 • ج) فضولی نمودن، دخالت بی​جا کردن
 • د) فحش و نفرین، به کاربردن الفاظ زشت
 • هـ) غُرغُر و شکایت
 • و) قضاوت کردن و محکوم نمودن دیگران
  •  عیسی مسیح و رسولان او به شدت با این گناه کریه و زشت مقابله می‌کنند
  • ریشه محکومیت​ها  از کجا سرچشمه می​گیرد؟
   1. از غروری که خود را حاکم بر زندگی دیگران و برتر از بقیه می​داند.
    • غروری که بصورت تحقیر کردن و مسخره نمودن نمایان می​شود
    • غروری که در تقصیر را به گردن دیگران انداختن و خود را بی‌تقصیر دانستن آشکار می​شود
    • متی ۷: ۱- ۴
   2. ​از حسادتی که از موفقیت دیگران شاد نمی‌شود و مرتب با عیب‌جویی به شخص رقیب آسیب وارد می‌کند
    • امثال ۲۷: ۴
    • یعقوب ۳: ۱۴و ۱۶
  • چرا نباید یکدیگر را محکوم نماییم؟
   1. بعلت عدم شناخت حقیقی از درون مردم به حسب ظواهر امر قضاوت غلط می‌کنیم
    • یوحنا ۷: ۲۴
   2. خدا فقط داور عادل است و داوری کار ما که معایب مختلف داریم نیست!
    • رومیان ۱۴: ۴
    • یعقوب ۴: ۱۲
   3. ​همان بلائی را که درباره آن کسی را محکوم کردیم بر سر ما خواهد آمد
    • متی ۷: ۱و۲
    • غلاطیان ۶: ۷
   4. محکومیت‌های ما منشأ بسیاری رنجش‌ها، دوری‌ها و لغزش‌های دیگران شده است.
    1. رومیان ۱۴: ۱۳
   5. به وسیله حکم نمودن بر یکدیگر خشم و غضب الهی را برای خود ذخیره می‌کنیم.
    • رومیان ۲: ۱- ۳ و ۵