دوم‌قرنتیان ۱۲: ۱- ۱۰ می‌باید که فخر کنم؛ هرچند سودی از آن حاصل نمی‌شود، ادامه می‌دهم و به رؤیاها و مکاشفات خداوند می‌پردازم. شخصی را که در مسیح است، می‌شناسم که چهارده سالِ پیش به آسمان سوّم ربوده شد. نمی‌دانم با بدن به آسمان رفت یا بیرون از بدن، خدا می‌داند. و می‌دانم که به فردوسْ بالا برده شد – با بدن یا بیرون از بدن، خدا می‌داند – و چیزهای وصف‌ناشدنی شنید، که سخن گفتن از آنها بر انسان جایز نیست. من به چنین شخصی فخر می‌کنم. امّا دربارۀ خود، جز به ضعفهایم فخر نخواهم کرد. حتی اگر بخواهم فخر کنم، بی‌فهم نخواهم بود، زیرا حقیقت را بیان می‌کنم. امّا از این کار می‌پرهیزم تا کسی مرا چیزی بیش از آن مپندارد که در من می‌بیند و از من می‌شنود. امّا برای اینکه عظمت بی‌اندازۀ این مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد. امّا مرا گفت: «فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می‌رسد.» پس با شادیِ هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم. سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد،

واژۀ خار برای چه مواردی به کار می‌رود؟

 • یوشع۲۳: ۱۳ / اعداد۳۳: ۵۵ / داوران۲: ۳ / دوم‌قرنتیان۱۱: ۲۳- ۲۷
 • اشاره به درد، رنج‌ها، سختی‌ها، مزاحمین، انواع جفاها، ضعف‌های جسمانی و روحانی، بیماری. ولی خارها اشاره به زندگی در گناه نیست! هر فرد مسیحی به نوعی خاری در جسم دارد.

خصوصیات خار در جسم پولس چه بود؟

 1. خار مبهم و نامعلوم بود
  • اول‌قرنتیان ۱۳: ۹و۱۰و۱۲
  • در زندگی ما نیز خارهایی وجود دارند که مبهم و پیچیده می‌باشند و ما کاملا علت وجود آنها را نمی‌دانیم
   • اشعیا ۵۵: ۸و۹
   • تثنیه۲۹: ۲۹
   • مزمور۷۷: ۱۸
 2. خار بر جسم پولس صدمه‌ای وارد کرده بود
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۷
  • برای جسم فانی و محدود ما هم ضرباتی  وارد می‌شود
 3. عامل شیطانی تحت کنترل و با اجازه خدا به جسم پولس حمله کرده بود
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۷
  • خدا گاهی اجازه می‌دهد که ما از طرف شیطان صدمه‌ای به جسم ما وارد شود
   • ایوب۲: ۴- ۸
   • متی۱۰: ۲۸
 4. خار پولس با دعاهای او نیز برطرف نشده بود
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۸
  • در مواردی پاسخ خدا به دعای ما منفی می‌باشد زیرا حکمت و اراده خدا برکت دیگری است
   • متی۶: ۱۰ و ۲۶: ۳۶- ۴۴
   • افسسیان۳: ۲۰

نتایج وجود خار در جسم پولس چه بود؟

 1. یاد دادن درس جدی فروتنی و متکی نبودن به خود
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۵- ۷
  • مهمترین درس خدا از وجود خارها در زندگی ما اینست که ما فروتن باقی‌بمانیم و از تسلط غرور آزاد شویم
   • ایوب۲۳: ۸- ۱۰ و ۳۶: ۷- ۱۰
   • مزمور ۹۰: ۳
 2. شناخت فیض دولتمند مسیح
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۹
  • در برخورد با بحرانهای سخت زندگی خدا فیض مخصوص خود را بما می‌بخشد
   • اول‌قرنتیان۱۰: ۱۳
   • یعقوب۴: ۶
 3. شناخت قوت مسیح در ضعف‌های ما
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۹
  • در ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود می‌توانیم قوت جدید خدا را تجربه کنیم
   • یوئیل ۳: ۱۰
   • اشعیا ۴۰: ۳۰و۳۱
 4. درک شادی واقعی در شرایط سخت زندگی
  • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۹و۱۰
  • برای اینکه خدا بر شرایط سخت حاکم است و همه چیز را به خیریت تبدیل می‌کند، می‌توان شادی و شکرگزاری نمود
   • مزمور۹۷: ۱
   • یعقوب ۱: ۲- ۴و۱۲