عرفان بعد از مهاجرت، به شدت احساس تنهایی می‌کرد و بعد از مواجه شدن با مشکلاتی که سر راهش بود از خدا دل بریده بود تا اینکه…