موعظه‌های کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

مطالب 110 از 49 مطلب

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر در حال حاضر ناظر شورای کلیساهای ایرانی همگام می‌باشد

ایماندارانی که زجر می‌کشند! (۲)

واعظ:
edward

ممکن است در زندگی ما ایمانداران مسائلی باشد که هنوز موجب آزار و درد ما شوند! به مسیح ایمان آورده‌ایم ولی هنوز همه چیز را به پای صلیب او نریخته‌ایم! هنوز قسمتی از ما به زندگی قبل از ایمانمان وصل است که شادی نجات را از ما گرفته است!…

ایماندارانی که زجر می‌کشند! (۱)

واعظ:
edward

ممکن است در زندگی ما ایمانداران مسائلی باشد که هنوز موجب آزار و درد ما شوند! به مسیح ایمان آورده‌ایم ولی هنوز همه چیز را به پای صلیب او نریخته‌ایم! هنوز قسمتی از ما به زندگی قبل از ایمانمان وصل است که شادی نجات را از ما گرفته است!…