معنی حسادت چیست؟

 • حسادت عبارت است از احساسی منفی که با دیدن امتیازی که ما نداریم یا آرزو داریم فقط ما داشته باشیم!

منشأ و ریشه‌های حسادت چیست؟

 1. حسادت از ثمرات اعمال جسم و انسانیت کهنه می‌باشد
  • غلاطیان ۵: ۲۱
  • از خصوصیات افراد جسمانی که در روحانیت نابالغ هستند حسادت می‌باشد.
  • اول‌قرنتیان ۳: ۱- ۳
 2. کمبود محبت نسبت به دیگران
  • اول‌قرنتیان ۱۳: ۴
  • اول‌یوحنا ۴: ۱۸
 3. خودبینی و تکبر عامل حسادت است.
  • مزمور ۱۹: ۱۳
  • متی ۲۰: ۲۰- ۲۴
 4. احساس بی‌عدالتی از جانب خدا منشأ حسادت است.
  • مزمور ۷۳: ۱- ۵

نتایج و عواقب حسادت چیست؟

 1. حسادت رابطه ما را با خدا بهم می‌زند
  • لوقا ۱۵: ۲۵- ۳۲
 2. حسادت به طرق مختلف به موقعیت شخص مقابل صدمه وارد می‌کند
  • یعقوب ۳: ۱۶
 3. حسادت مانند سم و زهریست که اطرافیان ما را مسموم می‌کند.
  • عبرانیان ۱۲: ۱۵
  • امثال ۲۷: ۴
 4. حسادت بیشتر از همه صدمات روحی، ذهنی، روانی، عاطفی و جسمانی بر خودمان وارد می‌کند.
  • امثال ۱۴: ۳۰
  • ایوب ۵: ۲

راه‌های درمان و غلبه بر حسادت چیست؟

 1. به حسادت به عنوان یک گناه مخرب نگاه کنیم و جداً از آن توبه کرده، روی صلیب میخکوب کنیم
  • کولسیان ۳: ۸
  • غلاطیان ۵: ۲۴
 2. درک این حقیقت که من عضوی از بدن مسیح هستم و هیچکس نمی‌تواند در جایگاه من و من در جایگاه او قرار بگیرم.
  • اول‌قرنتیان ۱۲: ۱۲- ۲۶
 3. درک برنامه و نقشه اختصاصی خدا برای زندگی شخصی ما.
  • یوحنا ۲۱: ۲۱- ۲۳
 4. به وسیله دعای قلبی مداوم برای موفقیت کسی که به او حسادت می‌کنیم.
  • متی ۵: ۴۴
 5. بوسیله انجام کار خیر و نیکو برای کسی که به او حسادت می‌ورزیم.
  • رومیان ۱۲: ۲۱
 6. با اقتدار الهی به حسادت به عنوان هدیه دشمن فرمان داده، آنرا از زندگی خود دور کنید.
  • لوقا ۱۰: ۱۹
  • ارمیا ۱: ۱۰
 7. به وسیله پری و زندگی تحت کنترل روح‌القدوس می‌توان به حسادت که جزو اعمال جسم می‌باشد غالب شد.
  • رومیان ۸: ۱۳
  • غلاطیان ۵: ۱۶