محبت خدا چه خصوصیاتی دارد؟

 1. محبت خدا کامل است
  • یوحنا ۱۳: ۱
  • رومیان ۸: ۳۵- ۳۸
 2. محبت خدا بی‌قید است
 3. محبت خدا فداکارانه است
 4. محبت خدا وسیع است
  • افسسیان ۳: ۱۸
 5. محبت خدا ابدی و ازلی است
  • ارمیا ۳۱: ۳

وظیفه ما نسبت به محبت خدا

 1. شکرگزار باشیم
  • مزمور ۵۰: ۲۳
  • دوم‌قرنتیان ۹: ۱۵
 2. محبت کنیم
  • یوحنا ۱۳: ۳۴