1. من به طور اختصاصی شما فرزندان عزیزم را دوست دارم و عاشق شما می باشم
  • اول یوحنا ۳ : ۱
  • ارمیا ۳۱ : ۳ ، ۲۰
  • هوشع ۱۴ : ۴
 2. من برای شما فرزندان عزیزم فکر می کنم و شما را هرگز فراموش نمیکنم ، شما به طور خاص مورد توجه من هستید .
  • اول پطرس ۵ : ۷
  • مزمور ۴۰ : ۱۷
  • اشعیا ۴۹ : ۱۴ – ۱۶
 3. من نسبت به شما فرزندان عزیزم وفادار هستم و هیچ وقت در حق شما خیانت نمی کنم .
  • هوشع ۱۱ : ۸
  • عبرانیان ۱۳ : ۵
  • دوم تیموتاووس ۲ : ۱۳
 4. من از احتیاجات شما فرزندان عزیزم با خبر هستم و شما را بهتر از خودتان می شناسم
  • مزمور ۱۰۳ : ۱۴
  • متی ۶ : ۸ و ۳۱
 5. من در مشکلات و سختیهای زندگی شما فرزندان عزیزم شریک و همدرد هستم و هیچ وقت شما را تنها نمی گذارم
  • اشعیا ۶۳ : ۹
  • اعمال ۲۶ : ۱۴
  • عبرانیان ۲ : ۱۸ و ۴ : ۱۵
 6. فرزندان عزیزم من برای شما احترام خاصی قایل هستم، شما به اندازه خون پسر یگانه من با ارزش هستید. من شما را دوست خود می نامم و مایلم با شما ارتباط صمیمانه و دوستانه بر قرار کنم.
  • اشعیا ۴۳ : ۴
  • یوحنا ۱۵ : ۱۳ – ۱۵
  • اول پطرس ۱ : ۱۸ و ۱۹