ادامه موعظه «اطاعت از خدا» و «اطاعت از خدا (۲)»

چگونه باید اطاعت بکنیم؟

  1. با رغبت و میل قلبی اطاعت کنیم
    • مزمور ۴۰: ۸
  2. فوراً و بدون عذر و بهانه (بی‌قید و شرط) از کلام خدا اطاعت بکنیم.
    • اعمال‌رسولان ۴: ۱۹ و ۵: ۲۹
  3. به صورت کامل از همه احکام خدا اطاعت بکنیم.
    • یعقوب ۲: ۱۰

طریق‌ها و عواملی که سبب اطاعت ما از خدا می‌شود چیست؟

  1. اعتراف به گناه مشخص در مورد نااطاعتی همراه با توبه و ترک گناه شروع درمان نااطاعتی است
    • ارمیا ۳: ۱۲- ۱۴
    • ضد کلمه گناه توبه است. بدون توبه واقعی از گناه نااطاعتی، برداشتن سایر قدمهای دیگر بی‌فایده است
    • امثال ۲۸: ۱۳-
  2. عشق و محبت واقعی نسبت به خدا و تجسم او عیسی مسیح سبب اطاعت جدی ما از خدا می‌شود
    • یوحنا ۱۴: ۱۵و۲۱و۲۳و ۱۵: ۹
    • وقتی خود را تربیت می‌کنیم که از خدا اطاعت بکنیم، عشق و محبت جدیدی در قلب ما بوجود می‌آید.
    • اول یوحنا ۵: ۳