باد و آتش دو مظهر و نشانه قدرتمند روح‌القدس در روز پنطیکاست

اعمال‌رسولان ۲: ۲و۳
 ۲که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه‌ای را که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد. ۳آنگاه، زبانه‌هایی دیدند همچون زبانه‌های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت.

چرا روح‌القدس به باد و طوفان تشبیه شده است؟

 1. باد علامت قدرت حضور خداست و همه چیز را ویران کرده، خراب می‌کند
  • ناحوم ۱: ۳
  • ارمیا ۱: ۱۰
  • اعمال‌رسولان ۱۷: ۶
 2. قدرت باد و طوفان تغییر و تحول را به وجود آورده، حیاتی نو می‌بخشد
  • یوحنا ۳: ۸
  • حزقیال ۳۷: ۱- ۱۴
 3. باد و طوفان روح‌القدس عطر خوش‌بوی باغ کلیسا را (خبر خوش انجیل را) به مشام مردم در همه جا پخش می‌کند
  • غزل‌غزلها ۴: ۱۶
  • دوم‌قرنتیان ۲: ۱۴و۱۵

چرا روح‌القدس به آتش تشبیه شده است؟

 • اعمال‌رسولان ۲: ۳
 • متی ۳: ۱۱
 1. برای سوزاندن ریشه هر نوع ناپاکی و ناخالصی در زندگی ما
  • اشعیا ۶: ۶و ۷
  • اول‌پطرس ۱: ۷
 2. آتش روح در رابطه سرد ما با خدا و دیگران گرما و حرارت ایجاد می‌کند
  • ارمیا ۲۰: ۹
  • مزمور ۳۹: ۲و۳
  • لوقا ۲۴: ۳۲
 3. آتش روح با نور قوی و روشن خود جاهای ظلمانی و تاریک را منور گردانیده، ما را هدایت می‌کند
  • اعداد ۹: ۱۵و۱۶
  • یوحنا ۱۶: ۱۳
 4. آتش روح با قدرت زیاد در همه جا گسترش میابد
  • یعقوب ۳: ۵
  • عبرانیان ۱: ۷
 5. نزول آتش در کتاب مقدس بر قربانی‌ها (عبادات) تائید و رضایت خدا را به همراه داشت
  • اول‌پادشاهان ۱۸: ۲۴
  • اول‌تواریخ ۲۲: ۲۶