خصوصیات محبت خداوند

 1. خالص و بدون چشم داشت است.
 2. محبت خدا با فروتنی و تمام وجود است.
  • فیلیپیان ۲: ۶ تا ۱۰
 3. محبت خدا هدفمند است .

چرا مریم مورد لطف مسیح قرار گرفت؟

 1. زن همه چیزش را بپای مسیح با فروتنی ریخت.
  • آیه ۳
 2. واکنش یهودا از روی حسادت بود.
  • آیه ۴
 3. فقیران را دارید، اما مرا نه!
  • آیه ۸
 4. نبوت عیسی در مورد بقا محبت
  • متی ۱۳:۲۶