پیدایش ۳۲: ۲۲- ۳۲
۲۲همان شب یعقوب برخاست و دو همسر و دو کنیز و یازده پسرش را برگرفت و از معبر رود یَبّوق گذشت. ۲۳او آنان را برگرفت و با هرآنچه داشت از بستر رود عبور داد. ۲۴و یعقوب تنها ماند و مردی تا سپیده‌دم با او کشتی می‌گرفت. ۲۵چون آن مرد دید که بر یعقوب چیره نمی‌شود، بیخِ ران یعقوب را گرفت، چنانکه بیخ ران او به هنگام کُشتی با آن مرد از جای در رفت. ۲۶آنگاه آن مرد گفت: «بگذار بروم زیرا سپیده بر‌دمیده است.» اما یعقوب پاسخ داد: «تا مرا برکت ندهی نمی‌گذارم بروی.» ۲۷مرد از او پرسید: «نام تو چیست؟» پاسخ داد: «یعقوب.» ۲۸آنگاه آن مرد گفت: «از این پس نام تو نه یعقوب بلکه اسرائیل خواهد بود، زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی.» ۲۹آنگاه یعقوب گفت: «تمنا اینکه نامت را به من بگویی.» ولی آن مرد پاسخ داد: «چرا نام مرا می‌پرسی؟» و در آنجا او را برکت داد. ۳۰پس یعقوب آنجا را فِنیئیل نامید و گفت: «زیرا خدا را رو به رو دیدم و با این همه جانم رهایی یافت.» ۳۱و چون از فِنیئیل می‌گذشت آفتاب بر او طلوع کرد و او بر ران خود می‌لنگید. ۳۲از این رو، تا به امروز بنی‌اسرائیل زردپی‌را که به بیخ ران وصل است نمی‌خورند، زیرا که او بیخ ران یعقوب را نزدیک همین زردپی گرفت.

عکس‌العمل خدا نسبت به دعای ما

 1. جواب دعا: بله و آمین است!
 2. جواب دعا: خیر است چون به نفع ما نیست!
 3. جواب دعا: صبور باشی است چون زمانش نرسیده
 4. جواب دعا: بدون جواب است چون در گناه هستیم!
 5. جواب دعا: خدا می‌خواهد با ما کشتی بگیرد!

پیامدهای کشتی با خدا

 • الف) درسهای جدید از خدا یاد می‌گیریم
 • ب) با خدا آشناتر می‌شویم
  • پیدایش ۳۲: ۲۹
  • یعقوب نام خدا را می‌پرسد
 • ج) در کشتی هویت ما عوض می‌شود
  • پیدایش ۳۲: ۲۸
 • د) در کشتی ما شادی و لذت حضور خدا را حس می‌کنیم
 • هـ) در کشتی عضلات روحانی ما ورزیده می‌شود