اعمال ۲: ۱- ۴  ۱و چون روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند. ۲که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. ۳وزبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. ۴و همه از روحالقدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخنگفتن شروع کردند.

چرا باید بدون استثنا همه از روح‌القدس پر شوند؟

 1. تجربه واقعه پنطیکاست برای همه ۱۲۰ نفری که حضور داشتند اتفاق افتاد
  • اعمال ۲: ۳و۴
 2. وعده خدا برای پری روح‌القدس به همه ایمانداران داده شده است
  • اعمال ۲: ۱۴- ۱۸و ۳۸و ۳۹
 3. نمونه‌های کتاب اعمال رسولان به ما می‌گوید که خدا بدون تبعیض و تفاوت پری روح‌القدس را به همه مومنین عطا می‌کرد
  • نمونه سامریان اعمال باب ۸
  • نمونه پولس اعمال باب ۹
  • نمونه خانواده کرنلیوس اعمال باب ۱۰
  • نمونه شاگردان افسس اعمال باب ۱۹
 4. به دلیل اینکه همه ما به پری روح‌القدس محتاج هستیم. بدون پری روح‌القدس نمی‌توان زندگی پیروزمند و مقدس مسیحی را حفظ کرد
  • زکریا ۴: ۶
  • اول‌سموئیل ۲: ۶
  • یوحنا ۱۶: ۱۲و۱۳
  • اعمال ۱: ۸
 5. اراده قطعی خداست که همه تشنگان از روح‌القدس پر بشوند
  • لوقا ۱۱: ۱۱- ۱۳
  • اشعیا ۵۵: ۱
 6. حکم و دستور روشن خدا دلیل محکمی است که ما باید از روح‌القدس پر شویم، نا اطاعتی از حکم خدا گناه محسوب می‌شود
  • لوقا۲۴: ۴۹
  • افسسیان ۵: ۱۸
  • اعمال ۵: ۳۲